Zhang Bao (Yellow Turban)

[edit] Background

Zhang Bao Brother of Yellow Turban leader, Zhang Jiao, and Zhang Liang.

Related Threads

Dynasty Warriors 4 RP: Yellow Turban saga part 1: the yellow turban menace - last post by @ Jan 2, 2004
Zhang Bao and Zhang Liang - last post by @ Jun 30, 2006
Best Clan (Shu, Wu, Wei, Nanman, Yellow Turbans, Yuan Shao, Lu Bu, Dong Zhuo) - last post by @ Dec 10, 2010
yellow turban mosuo mode - last post @ Aug 4, 2004
how do u get Zhang Jiao from the yellow turbans - last post by @ Dec 14, 2001
Last edited by Light Druid on 12 July 2009 at 12:58
This page has been accessed 1,801 times.