Huang Gai

Huang Gai
Huang-Gai-DW6-Model1.png
Character Model (DW6)
Styled Name Gongfu
A.K.A. N/A
Lifespan 145-208 A.D. (63 years)
Birth Place Quan Ling County, Ling Ling Precinct
Kingdom Wu
Weapon Iron Rod

Related Threads

Informal Outfits for Xu Huang, Guo Jia, ,Huang Gai, Sima Yi, Jia Chong and Chen Gong - last post by @ Nov 9, 2017
Huang Gai's whip? - last post @ Apr 25, 2002
DW9 character reveal - Guo Huai, Huang Gai, Deng Ai, Zhang Liao, Wang Yi, Xiahou Ba, and Yu Jin - last post by @ Sep 16, 2017
Huang Gai 11th weapon - last post @ Jul 2, 2004
Huang Gai 10th level weapon help - last post @ Aug 12, 2003
Last edited by Gotenks on 8 December 2011 at 18:14
This page has been accessed 14,460 times.