Zhang Jian

[edit] Background

Zhang Jian(Yuanjie) One of the Eight Paragons of Jiangxia. A native of Shanyang.

Related Threads

New TGS Trailer! Sima Yi, Zhang Liao, Huang Gai.. Xiahou Dun on page 4! - last post by @ Oct 14, 2007
Zhang Liao's 10 Weapon... - last post by @ Nov 15, 2003
Who would win if Zhang Liao vs Lu Meng vs Jiang Wei? - last post by @ May 2, 2002
Zhang Jiao's 5th stage (help) - last post by @ Sep 18, 2005
Sun Jian, go straight ahead! - last post by @ Jan 13, 2003
Last edited by Light Druid on 5 July 2009 at 22:40
This page has been accessed 493 times.